Condities

Algemene Voorwaarden
Hollands Klompenhuis.nl
Hilversum


1. Algemeen:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hollands Klompenhuis.nl, verder verkoper genoemd, met (een)derde(n), verder koper genoemd, gesloten overeenkomsten, evenals op alle door verkoper op www.hollandsklompenhuis.nl gedane aanbiedingen.

2. Offertes en orders:

a. Alle offertes worden vrijblijvend uitgebracht zonder enige verplichting van verkoper, tenzij dit anders schriftelijk vastgelegd.

b. Orders kunnen door verkoper schriftelijk worden bevestigd. Eventuele bezwaren tegen een zodanige orderbevestiging dienen door koper. Binnen 3 dagen na datum der orderbevestiging schriftelijk aan verkoper kenbaar te worden gemaakt.

c. Bij gebreke daarvan zijn partijen aan de inhoud van de orderbevestiging gebonden en wordt geacht de verhouding tussen partijen weer te geven. Afbeeldingen, catalogi en tekeningen geven een algemene voorstelling van eventueel door verkoper gevoerde  artikelen. De in de aanbieding opgenomen maten, gewichten, dan wel technische gegevens in de ruimste zin des woords, zijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd. Normale, binnen de branche  toelaatbare afwijkingen zijn toegestaan.

3. Prijzen:

Alle prijzen op de site zijn in Euroˈs en inclusief 21% BTW De prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen, ongeacht de redenen. Prijzen zijn vanaf € 50.- netto goederenbedrag franco huis in Nederland. Voor zendingen beneden € 50.- netto goederen bedrag wordt een posttarief van € 6,75 incl.BTW berekend. Zendingen buiten Nederland worden automatisch berekend naar gewicht en locatie.

4. Levering:

a. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel, binnen een week bericht en houdt het Hollands bestelling aan.

b. Voor zover het artikel in voorraad is zal de levering binnen enkele dagen plaatshebben. Artikelen die besteld moeten worden i.v.m. de juiste maat en / of kleur zullen binnen maximaal 30 werkdagen worden geleverd, of zoveel eerder als mogelijk.

c. Door verkoper opgegeven levertijden gelden immer als te zijn gedaan bij benadering. Nimmer kan een men levertijd gelden als een fatale termijn. Levering zal zoveel mogelijk geschieden op het tijdstip of de periode zoals is overeengekomen. Een eventuele overschrijding van de leveringstijd geeft de koper niet het recht de overeenkomst te annuleren, noch het recht op enigerlei schadevergoeding. Verkoper dient altijd in de gelegenheid te worden gesteld alsnog te leveren, binnen een redelijke tijd, de omstandigheden  van het geval in aanmerking nemende.

d. Verkoper houdt zich het recht voor in gedeelten te leveren en overeenkomstig te factureren

e. Verkoper is gerechtigd meer - dan wel minderleveringen van max. 10% van de besteld  hoeveelheid uit te voeren en aan koper te berekenen. Dit geldt uitsluitend voor bedrukte artikelen.

f. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

5. Reclames:

a. Producten kunnen binnen de wettelijk vastgestelde 'afkoelperiode' van 14 dagen op eigen kosten geretourneerd worden, mits het product onbeschadigd is, en in de originele verpakking. Eventuele klachten, of ruilen  dienen binnen 24 uur na ontvangst van de goederen aan verkoper kenbaar te worden gemaakt, bij voorkeur per mail. De goederen kunnen dan,  op straffe van verval, uiterlijk binnen veertien dagen na datum van levering voldoende gefrankeerd aan ons worden geretourneerd. De aankoopprijs  zal dan  binnen 30 dagen worden geretourneerd. Verzenkosten worden niet vergoed. Koper is gehouden de goederen na ontvangst op deugdelijkheid te controleren.

b. Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

6. Betaling:

a. Betaling dient te allen tijde contant en zonder korting te geschieden, behoudens een door verkoper op facturen, dan wel andere schriftelijke aangeduide betalingstermijn. Is een betalingstermijn vergund, dan dient betaling uiterlijk te geschieden binnen deze  termijn.

b. Bij gebreke van een betaling op de vervaldag verkeert koper van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim en gebreke. Derhalve zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist zal zijn, dan is de totale vordering van verkoper terstond en ineens  opeisbaar. Eventuele aangeduide kortingen komen alsdan te vervallen en koper wordt aan verkoper verschuldigd een rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan. verkoper moet maken om tot voldoening van zijn vordering re raken.

7. Eigendomsoverdracht:

a. Alle goederen blijven eigendom van de verkoper totdat alle huidige en toekomstige vordering, uit welke hoofde dan ook verschuldigd geworden, rente en incassokosten daaronder begrepen volledig zullen zijn betaald.

Het van toepassing zijnde recht:

Op alle aanbiedingen van verkoper, tussen hem en koper tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen tussen koper en verkoper worden bij uitsluiting beslecht door de rechter binnen het ressort van de verkoper, behoudens dwingende wetsbepalingen.